Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

*** INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT BIJ EEN GOEDERENLEVERING ***

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (eibmarkt.com GmbH Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Bondsrepubliek Duitsland, info@eibabo.com, telefoon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898129) informeren, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. 

Printversie herroepingsformulier

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan, wanneer u een andere leveringswijze kiest dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), direct terugbetalen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. De terugbetaling brengt voor u in geen geval kosten met zich mee. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen weer in ons bezit hebben of tot u het bewijs geleverd hebt dat u de goederen geretourneerd hebt, naargelang wat eerst optreedt.

U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over uw herroeping van deze overeenkomst hebt geïnformeerd, naar ons te retourneren of aan ons terug te geven. De termijn is in acht genomen, indien u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is afgelopen. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Bij goederen die vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze kosten EUR 39. Voor een eventueel waardeverlies van de goederen dient u slechts in te staan, indien dit waardeverlies te wijten is aan een omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen. 

Het herroepingsrecht bestaat niet bij de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument essentieel is, of die specifiek op de persoonlijke behoeften van de verbruiker zijn afgestemd.

Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden.

Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die vanwege de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Overeenkomsten voor de levering van goederen, indien deze na de levering vanwege hun aard onscheidbaar met andere goederen werden vermengd.

Overeenkomsten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst werd overeengekomen, maar die ten vroegste 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waar de ondernemer geen invloed op heeft.

Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen.

Overeenkomsten voor de levering van goederen waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft en die binnen de herroepingstermijn kunnen optreden.

*** EINDE INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT BIJ EEN GOEDERENLEVERING ***

 

 

*** INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT BIJ DE LEVERING VAN DIENSTEN *** 

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (eibmarkt.com GmbH Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Bondsrepubliek Duitsland, info@eibabo.com, telefoon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898129) informeren, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Printversie herroepingsformulier

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan, wanneer u een andere leveringswijze kiest dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), direct terugbetalen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. De terugbetaling brengt voor u in geen geval kosten met zich mee.

Indien u gevraagd hebt om de levering van de diensten al tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, moet u ons een aangepast bedrag betalen dat op het tijdstip waarop u ons over de uitoefening van uw herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst informeert, overeenkomt met het aandeel van de dan reeds geleverde diensten in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst beoogde diensten. 

*** EINDE INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT BIJ DE LEVERING VAN DIENSTEN ***

Door u bekeken